CICLO SUPERIOR

Detalles

CS Programación da produción en fabricación mecánica

Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración 2000 horas
Que se aprende
a facer?
 • Elaborar os procedementos de montaxe de bens de equipo.
 • Determinar os procesos de mecanizado.
 • Supervisar a programación e posta en marcha das máquinas de control numérico, robots e manipuladores para o mecanizado.
 • Programar a produción utilizando técnicas e ferramentas de xestión informatizada.
 • Determinar o aprovisionamiento necesario.
 • Asegurar que os procesos de fabricación se axustan  aos procedementos establecidos.
 • Xestionar o mantemento dos recursos da miña área.
En que ámbitos
se traballa?
En industrias transformadoras de metais relacionadas cos subsectores de construción de maquinaria e equipamento mecánico, de material e equipamento eléctrico, electrónico e óptico, e de material de transporte encadrado no sector industrial.
Que ocupacións se desempeñan?
 • Técnico/a en mecánica.
 • Encargado/a de instalacións de procesamento de metais.
 • Encarga do/a de operadores de máquinas para traballar metais.
 • Encargado/a de montadores.
 • Programador/ora de Control numérico (CNC).
 • Programador/ora de sistemas automatizados en fabricación mecánica.
 • Programador/ora da produción.
Cales son os
módulos deste
ciclo?
Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
Curso Código Módulos profesionais Horas
MP0160 Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe 213
MP0164 Execución de procesos de fabricación 187
MP0168 Formación e orientación laboral 107
MP007 Interpretación gráfica 133
MP0162 Programación de sistemas automáticos en fabricación mecánica 160
MP0166 Verificación de produtos 160
MP0169 Empresa e iniciativa emprendedora 53
MP0161 Fabricación asistida por computador (CAM) 70
MP0170 Formación en centros de traballo 384
MP0002 Mecanizado por control numérico 262
MP0163 Programación da producción 140
MP0167 Proxecto de fabricación de produtos mecánicos 26
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental 105
   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo