DEPTO. ACREDITACIÓN E P R O B A S

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

¿ACREDITACION?

¿Que podo acreditar? 

CONVOCATORIA 2019
SOLICITUDES

 

ACREDITACIÓN 2019

Detalles

 

PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019
  • Prazo de solicitudes: do 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro.
  • A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 14 de xaneiro de 2019.
  • Podes atopar mais información sobre o procedemento na sección de ACREDITACIÓN ->

RELACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIAS CIFP POLITÉCNICO DE LUGO

 

 

 

MMAM01 Carpintería e moble

 

 

 

 

 

 

UC0160_2: Preparar máquinas e equipamentos de taller

25 prazas

UC0161_2: Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados.

25 prazas

UC0162_1: Mecanizar madeira e derivados.

25 prazas

UC0166_2: Preparar o soporte e pór a punto os produtos e equipamentos para a aplicación do acabado.

25 prazas

UC0168_2: Realizar o tinte, acabamentos especiais e decorativos

25 prazas

UC0171_2: Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintaría e moble.

25 prazas

 UC0172_2: Montar mobles e elementos de carpintaría.

25 prazas

MELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC0120_2: Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

20 prazas

UC0121_2: Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

20 prazas

UC0820_2: Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas.

20 prazas

UC0821_2: Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha ou de varias industrias

20 prazas

UC0822_2: Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria.

20 prazas

UC0823_2: Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión.

20 prazas

UC0824_2: Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión.

20 prazas

UC0825_2: Montar e manter máquinas eléctricas.

20 prazas

SSSC01 Educación Infantil

UC1027_3 Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con diferentes profesionais.

20 prazas

UC1028_3 Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de nenos e nenas de cero a tres anos

20 prazas

UC1029_3 Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco 20 prazas
UC1030_3 Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil 20 prazas
UC1031_3 Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social 20 prazas
UC1032_3 Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do neno ou da nena cos seus iguais e coas persoas adultas. 20 prazas
UC1033_3 Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretándoas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos 20 prazas
   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo