OFERTA F.P. BÁSICA

Detalles

OFERTA F.P. BÁSICA - CIFP POLITÉCNICO DE LUGO -

 CBELE01 Electricidade e electrónica

18 Prazas

CBMAM01  Carpintaría e moble 

18 Prazas

CBFME01 - Fabricación e montaxe

18 Prazas

   
FSE
   
Acreditación
   
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo