Erro
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 63

Oferta polo réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular)

Detalles

IMPORTANTE: Nos ciclos ofertados na modalidade presencial, todos os módulos do mesmo grupo teñen  compatibilidade horaria do 100%, para combinacións distintas, consultar o horario previsto para o curso 22/23

 

A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011)

 

27006516 CIFP Politécnico de Lugo

GRAO MEDIO

 ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría

 GRUPO A

Módulos autorizados

Horas

 Prazas

CM0FOL Formación e orientación laboral

  55 H

25 prazas

CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material

160 H

25 prazas

CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria

  55 H

25 prazas

CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente

130 H

25 prazas

CM0RET Relacións no equipo de traballo

 55 H

25 prazas

CM0310 Técnicas básicasde enfermaría

320 H

25 prazas

CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica

130 H

25 prazas

  

 ZMSAN01 Emerxencias sanitarias 

 GRUPO A

Módulos autorizados

Horas

Prazas

MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

107 H

22 prazas

MP0062 Formación e orientación laboral

107 H

22 prazas

MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia

266 H

22 prazas

MP0063 Empresa e iniciativa emprendedora

 53 H

22 prazas

MP0057 Evacuación e traslado de pacientes

245 H

22 prazas

 

 GRUPO B

MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia

 53 H

22 prazas

MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia

227 H

22 prazas

MP0054 Dotación sanitaria

107 H

22 prazas

MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias

160 H

22 prazas

MP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo

 80 H

22 prazas

MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles

105 H

22 prazas

MP0060 Teleemerxencias

 80 H

22 prazas

 

 ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

  GRUPO B

Módulos autorizados

Horas

 Prazas
MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora 53 H 22 prazas
MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios 123 H 22 prazas
MP0236 Instalacións de distribución 155 H 22 prazas
MP0238 Instalacións domóticas  123 H 22 prazas
MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas   53 H 22 prazas
 MP0240 Máquinas eléctricas 123 H 22 prazas
 
ZMMAM01 Carpintería e Moble (Este ciclo impartese nas instalacións da Fundación Laboral da Construcción)
 GRUPO A MP0543 Documentación técnica 140 H 22 prazas
MP0538 Materiais en carpintaría e moble 133 H 22 prazas
MP0539 Solucións construtivas 187 H 22 prazas

 

GRAO SUPERIOR

 ZSSSC01 Educación infantil

 GRUPO A

Módulos autorizados

Horas

Prazas

MP0011 Didáctica da educación infantil

240 H

30 prazas

MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía

187 H

30 prazas

MP0014 Expresión e comunicación

213 H

30 prazas

MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor

213 H

30 prazas

 

 GRUPO B

MP0016 Desenvolvemento sociafectivo

 123 H

 30 prazas

MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora

  53 H

30 prazas

MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil

155 H

30 prazas

MP0021 Formación e orientación laboral

107 H

30 prazas

MP0017 Habilidades sociais

123 H

30 prazas

MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social

123 H

30 prazas

MP0020 Primeiros auxilios

 53 H

30 prazas

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo