Se desexa solicitar algunha certificación á secretaría do CIFP POLITÉCNICO DE LUGO pode facelo enchendo este formulario e premendo na opción ENVIAR, que atoparas o final do mesmo.

A súa solicitude será tramitada nun tempo máximo de dúas xornadas lectivas. A certificación deberá ser recollida persoalmente na secretaría do instituto en horario de atención ao público (09:00 a 14:00 horas). En ningún caso se remitirán certificacións por correo electrónico ou ordinario.

 

 NOTA LEGAL

En cumprimento do disposto na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional da Xunta de Galicia. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional da Xunta de Galicia, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.educación@xunta.es.

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo