Validación Módulos

Detalles
PROCEDEMENTO DE VALIDACIÓNS
+INFO

REQUISITOS

 

Deberá estar matriculado nun centro docente autorizado e presentar a solicitude de validación perante a dirección do centro educativo rematará o 10 de outubro. No caso de centros privados, a dirección deste dará traslado das solicitudes ao centro público ao que estea adscrito, no prazo de cinco días hábiles.

 As solicitudes as resolve a dirección do centro, agás nos seguintes casos, nos que resolvería o ministerio:

  • Estudios universitarios oficiales de diplomado, licenciado o grado y se solicitan módulos de ciclos formativos de grado superior LOGSE o LOE.
  • Estudios de FPI, FPII o Módulos experimentales de Nivel II o Nivel III y se solicitan convalidar módulos de ciclos formativos LOGSE o LOE.
  • Estudios de ciclos formativos LOE y se solicitan convalidar módulos de ciclos formativos LOGSE.

 

SOLICITUDES

 

Formulario solicitude validacións a resolver pola dirección do centro (Anexo XIV)  Prazo ata o 10 de Outubro

A solicitude formalizarase no modelo de instancia establecida para tal efecto no anexo XIV, . Acompañarase de:

  • Fotocopia compulsada do DNI.
  • Certificación académica oficial dos estudos cursados, segundo o anexo X da Orde do 12 de xullo de 2011 ou de certificado de profesionalidade ou da acreditación parcial a que se refire esta orde.

       Mais información en: http://www.edu.xunta.gal/fp/validacion-modulos-profesionais

 

Formulario solicitude validacións a resolver polo Ministerio  (Anexo V)  Prazo preferentemente antes o 10 de Outubro

  • Certificación académica oficial dos estudos cursados, expedida por un centro oficia
  • No caso de estudos universitarios deberá achegar os programas (orixinal ou fotocopia compulsada, e selados) daquelas materias cursadas que podan ser validables polos módulos profesionais
  • Neste caso é imprescindible que o alumno/a que se rexistre na sede electrónica do Ministerio https://sede.educacion.gob.es/portada.html

       Mais información en: https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html#cla-01-05

 

 


 

 

   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo