DEPTO. CALIDADE E INNOVACIÓN

Suxestións, Queixas e Reclamacións (SQR)

Detalles
 • Os criterios definidos pola dirección do CIFP para o tratamento das SQR son:

- Suxestión: idea que se lle aporta á dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.

– Queixa: mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC ou legais.

- Reclamación: xestionaranse segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 

O alumnado, persoal do centro e outras persoas interesadas deberán presentar as súas suxestións ou queixas por escrito,  depositándoo na caixa colocada no vestíbulo do centro para tal fin ou por email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Certificado IQNET

Detalles

Política de calidade

Detalles

Política de calidade

Os Centros Integrados de Formación Profesional do Sistema Educativo de Galicia, teñen unha implicación e compromiso claro coa calidade como se retrata na nosa Misión, Visión e Valores.

 

 Misión

 

Descríbese nos seguintes puntos:

 

 • Establecer unha oferta de formación profesional modular, flexible, de calidade e adaptada ás demandas da poboación e ás necesidades xeradas polo mundo produtivo, proporcionando servizos para a cualificación e a recualificación das persoas ao longo da vida. 
 • Participar no procedemento para o recoñecemento, a avaliación e a acreditación de competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación no marco do Sistema Nacional das Cualificacións e da Formación Profesional. 
 • Prestar servizos de información e de orientación profesional ás persoas para tomar as decisións máis axeitadas respecto da súa carreira profesional 

  Ler máis:Política de calidade

Aula Tecnoloxía Aplicada

Detalles
           
  
 
 
Espazo de Técnoloxía Aplicada: AULA 4.0
 
Enlace a Video
 

Na convocatoria 2021 de espazos de tecnoloxía aplicada, a proposta do noso centro Aula 4.0, foi seleccionda xunto con outras 12 propostas de outros tantos CIFP´s de Galicia. Esta actuación realizouse baixo o programa Espazos de tecnoloxía aplicada para a conversión de aulas tradicionais en espazos de tecnoloxía aplicada na formación profesional en centros integrados de formación profesional dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o ano 2021., e que a sua vez forma parte do Plan de Modernización da Formación Profesional do Ministerio de Educación y Formación Profesional.

 

 

 O nome  Aula 4.0, identifica dun xeito rápido a temática da Industria 4.0 que é o termo que empregamos para referirnos a cuarta revolución industrial, un cambio na maneira de organizar os medios produtivos consistente na introdución das tecnoloxías dixitais na industria.

Nesta cuarta revolución industrial a tecnoloxía ponse ao servizo da industria para mellorar a eficiencia, a produtividade, calidade e seguridade dos procesos industriais, implica a completa dixitalización das cadeas de valor a través da integración de tecnoloxías de procesamento de datos, software intelixente e sensores; para así poder predicir, controlar, planear, e producir, de forma intelixente, o que xera maior valor a toda a cadea. Isto supón a integración técnica de los sistemas ciberfísicos (SCF) nas actividades de produción e loxística, así como o uso de IoT para o análise de datos procedentes dos procesos industriais

A etodoloxía de traballo estará orientada a proxectos ou retos coincidentes con cada unha das liñas temáticas, desenvolvendo nos alumnos habilidades e competencias básicas tales como a cooperación activa, planificación de obxectivos, comunicación, toma de decisións e manexo do tempo, deste xeito o alumnado poderá desenvolver experiencias próximas as que se desenvolven no tecido produtivo.

 

 

Aula 4.0, Tratarase dun espazo pensado para dar a coñecer / estudar / experimentar / descubrir / demostrar aspectos da Industria 4.0, simulando as contornas laborais.

Disporá de recursos didácticos reais e virtuais, e software simulación e de xeración de xemelgos dixitais. Permitirá traballar nas principais areas tecnolóxicas da dixitalización da industria, centrandose principalmente nas seguintes liñas temáticas:

 • Robótica Colaborativa
 • Realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV)
 • Simulación e  xemelgos dixitais
 • Fabricación aditiva
 • Ciberseguridade TO - Industrial IoT (IIoT) - Plataformas Cloud IoT 
 
 

Robotica Colaborativa

 

Realidade Aumentada nos procesos industriales

Plataformas Cloud IoT

 

 

 

 

Enlace a Video

 

   
FSE
   
Acreditación
   
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo