SECRETARÍA

PROCEDEMENTO SOLICITUDE TITULOS

Detalles

 

   
1.- Facer a solicitude na secretaría do centro e abonar a taxa na páxina web da Axencia Tributaria de Galicia: fai click aquí. 
2.- Preme en Pago de taxas e Prezos: Iniciar Taxa (Modalidade Candado aberto-acceso libre ao servizo).
 

Pago telemático de taxas/prezos

 
  3.- Ir escribindo os seguintes códigos no formulario:
 CICLOS MEDIOS  CICLOS SUPERIORES

•Consellería: 07-Cultura, educación e universidade

•Delegación: 13-Servizos centrais

•Servizo: 03-Ensino medio

•Taxa: 302003-Expedición de títulos

•Obxecto de pago: Expedición título Ciclo Medio

 

•Consellería: 07-Cultura, educación e universidade

•Delegación: 13-Servizos centrais

•Servizo: 03-Ensino medio

•Taxa: 302003-Expedición de títulos

•Obxecto de pago: Expedición título Ciclo Superior

 

4.Datos de pago a ingresar:

 CICLOS MEDIOS

 CICLOS SUPERIORES

 • Tarifa normal: 22,07€
 • Familia Numerosa xeral: 11,06€
 • Familia Numerosa especial: 0,00€
 • Duplicado: 70,38€ para tramitar a solicitude de publicación no DOG e 2,55€ trala publicacion no DOG.
 • Tarifa normal: 54,00€
 • Familia Numerosa xeral: 27,03€
 • Familia Numerosa especial: 0,00€
 • Duplicado: 70,38€ para tramitar a solicitude de publicación no DOG e 4,98€ trala publicacion no DOG.
5.Datos persoais:
 -Suxeito pasivo: cubrir os teus datos

-Representante: non cubrir

 

6.Modo de pago: hai dúas opcións

•Pago telemático: para pagar ao momento con tarxeta. Nesta opción, cando remates descargarás un xustificante para presentar no instituto.

•Descargar modelo presencial: descargas un PDF para imprimir, son 3 páxinas, que tes que levar ao banco para pagar e selar, levar un resgardo para o instituto e quedarte co outro resgardo.

Admisión e matrícula

Detalles

 

CURSO 2022/2023

ENLACES WEB

INFORMACIÓN XERAL DE ADMISIÓN (+INFO)

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN (+INFO)

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSOS ESPECIALIZACIÓN (+INFO)

ADMISIÓN CICLOS MEDIOS

ADMISIÓN CICLOS SUPERIORES

SOLICITUDE VIA WEB

 

A solicitude vía web poderase realizar para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

 

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Logo de realizada, a aplicación informática xera un impreso de solicitude no que poden darse tres circunstancias:

 • Solicitude validada automaticamente: o impreso xerado polo asistente web indica expresamente que non ten que achegar máis documentación e que non é necesario entregar o impreso nun centro educativo. A solicitude terá consideración de validada e terase en conta no proceso de admisión. Lembre gardar unha copia impresa como resgardo e consultar a listaxe provisional de solicitudes.
 • Solicitude de entrega automática: no impreso xerado indica que se trata dunha solicitude entregada automaticamente no centro de inscrición seleccionado. Neste caso non é necesario levar a devandita solicitude ao centro e quedará pendente da verificación por parte do centro da documentación achegada electronicamente. Lembre gardar unha copia impresa como resgardo e consultar a listaxe provisional de solicitudes.
 • Solicitude de entrega presencial no centro: na epígrafe “Documentación que se presenta”, do impreso xerado pola aplicación informática, indícase a documentación que cómpre achegar no centro. Esta documentación, xunto cos impresos xerados, deberá ser entregada en prazo, en calquera centro de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional sostida con fondos públicos. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non se terá en conta no proceso de admisión.

 

Vídeo de axuda para realizar a solicitude web

- A solicitude web realizarase na ligazón: www.edu.xunta.es/ciclosadmision

 

 

Documentos Matrícula

Detalles
DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA PARA MATRICULARSE NO CENTRO

1.- Fotocopia do DNI

2.- Certificado de Estudos (Orixinal)

3.- Dúas fotografías tipo carné (co nome e apelidos ó dorso)

4.- Os menores de 28 anos, xustificante de pago do seguro escolar

   
FSE
   
Acreditación
   
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo