Guía Sistema Xestión Calidade

Detalles

 


Setembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Programación de módulos Elaborar a programación do/s módulo/s que se vaian impartir. 15 Outubro PR85PRO

LOXSE: MD85PRO01
LOE: Aplicación

M. Proxecto: MD85PRO08

Homoxeneización e plan de calibración 15 Outubro PR71CAL Homoxeneización coa xefatura do dpto. (Acta Dep.)
Informar o alumnado (obxectivos, contidos, criterios de cualificación, etc.). Na primeira semana do curso. PR85PRO Rexistro información programación
Actividades Complementarias á Formación Propor as actividades complementarias á formación para o(s) seu(s) grupo(s). 15 Outubro PR85ACF MD85ACF01
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL
 XADE

Outubro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR85PRO
LOXSE: MD85PRO03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL XADE

Novembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR85PRO
LOXSE: MD85PRO03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL XADE

Decembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR85PRO LOXSE: MD85PRO03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL XADE
Avaliación 1ª parcial: pór as notas no XADE; avaliar. Según calendario 1ª Aval. PR85AVA  Actas de notas XADE: asinar.
Asistencia 1ª Sesión Avaliación Acta de Avalición (Titor): asinar

Xaneiro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR85PRO LOXSE: MD85PRO03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL XADE

Febreiro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR85PRO LOXSE: MD85PRO03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL XADE

Marzo.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR85PRO LOXSE: MD85PRO03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL XADE
Avaliación 2ª parcial: pór as notas no XADE; avaliar. Según calendario 2ª Aval. PR85AVA Actas de avaliación XADE: asinar.
Asistencia 2ª Sesión Avaliación Acta de 2ª Avalición (Titor): asinar
Recuperación En alumnado de 2º curso, previa á FCT, planificar as actividades de recuperación. Despois da avaliación parcial de marzo. PR85AVA MD85AVA01 Informe individualizado.

Abril.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR85PRO LOXSE: MD85PRO03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL XADE

Maio.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR85PRO LOXSE: MD85PRO03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL XADE
Enquisa Realizar enquisa satisfación persoal do centro Cando se active a enquisa PR91SAT Aplicación Enquisas

Xuño.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR85AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR85PRO LOXSE: MD85PRO03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR85AUL XADE
Avaliación 3ª e final: pór as notas no XADE; avaliar. Según calendario avaliación. PR85AVA Actas de avaliación XADE: asinar.
Asistencia 3ª Sesión Avaliación Acta de 3ª Avalición (Titor): asinar
Recuperación Planificar as actividades de recuperación para alumnado que promociona de 1º a 2º con módulos pendentes Despois da avaliación parcial e final, en xuño. PR85AVA MD85AVA01 Informe individualizado.
Reclamacións Atender as reclamacións que xurdan. Na avaliación final.
PR85AVA
Informe departamento: formato libre.
Memoria final de módulo(s) Realizar e entregar a memoria final de módulo(s) á titoría da ensinanza. Ao final de curso. PR85PRO MD85PRO04 Memoria final módulo.

Setembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Funcións da titoría. Dispoñer de “Libro da titoría” e PAT (dispoñibles na web) Todo o curso. PR85ORI

Libro da titoría MD85ORI03

Plan Acción Titorial MD85ORI02

Acollemento alumnado. Acoller o alumnado e amosarlle as instalacións ao de nova incorporación. O inicio do curso PR85ACO

Guía do alumnado CM e CS MD85ACO01

Guía do alumnado de FPBásica MD85ACO01

Pasar a enquisa de acollemento logo de rematado o proceso. Aos 15 días do inicio do curso. PR85ACO Aplicación de enquisas.
Faltas. Tramitar anulacións de matrícula. Nos 5 primeiros días de curso. PR85AUL MD85AUL01 Aper
MD85AUL02 Com
Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso.  PR85ORI

- Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

Rexistro de reunións alumnos/familias Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso.  PR85ORI

- Rexistro Reunións

Outubro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Avaliación inicial.(Titor 1º)

Coñecer características significativas do grupo.

Convocar ó equipo docente.

Entregar acta na xefatura de estudos. Gardar copia.

Logo de pechado o prazo de matrícula. PR85AVA

Cuestionario Inicial

Acta de avaliación inicial Modelo Acta.

Elección delegado/a. Entregar acta na xefatura de estudos. Gardar copia. 1ª quincena outubro.

PR85ORI

IT85ORI01

Acta de elección MD85ORI04
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR85AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR85AUL

MD85AUL03 Aper

MD85AUL04 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL05
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL06
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR85AUL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR85PRO

 

Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso. PR85ORI

- Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

Rexistro de reunións alumnos/familias Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso. PR85ORI

- Rexistro Reunións

Novembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR85AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR85AUL

MD85AUL03 Aper

MD85AUL04 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL05
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL06
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR85AUL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR85PRO

 

Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso. PR85ORI - Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

Rexistro de reunións alumnos/familias Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso. PR85ORI - Rexistro Reunións

Decembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR85AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR85AUL

MD85AUL03 Aper

MD85AUL04 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL05
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL06
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Enquisa ACF Pasar enquisas ACF ao alumnado. Decembro PR91SAT Aplicación Enquisas
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR85AUL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR85PRO

 

Avaliación. 1ª: presidir a sesión de avaliación Según calendario. PR85AVA 

Asinar acta de notas de XADE

Cubrir  Acta 1ª Sesión de Avaliación

Modelo Acta Sesión Avaliación

Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso. PR85ORI - Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

Rexistro de reunións alumnos/familias Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso. PR85ORI - Rexistro Reunións

Xaneiro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR85AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR85AUL

MD85AUL03 Aper

MD85AUL04 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL05
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL06
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Satisfacción do labor docente SLD Pasar enquisas SLD ao alumnado. Xaneiro PR91SAT Aplicación de enquisas.
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR85AUL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR85PRO

 

Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso. PR85ORI - Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

  Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso. PR85ORI - Rexistro Reunións

Febreiro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR85AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR85AUL

MD85AUL03 Aper

MD85AUL04 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL05
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL06
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR85AUL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR85PRO

 

Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso. PR85ORI

- Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

Rexistro de reunións alumnos/familias Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso. PR85ORI - Rexistro Reunións

 

Marzo.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR85AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR85AUL

MD85AUL03 Aper

MD85AUL04 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL05
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL06
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Enquisa ACF Pasar enquisas ACF ao alumnado. Marzo PR91SAT Aplicación Enquisas
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR85AUL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR85PRO

 

Avaliación. 2ª: presidir a sesión de avaliación Según calendario. PR85AVA

Asinar acta notas de XADE

Cubrir  Acta 2ª Sesión de Avaliación

Modelo Acta Sesión Avaliación

Reclamacións. Atender as reclamacións de 2º Nos 2 días despois da entrega de notas. PR85AVA  Resolver en 5 días.
Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso. PR85ORI

- Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

Rexistro de reunións alumnos/familias Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso. PR85ORI - Rexistro Reunións

 

Abril.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR85AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR85AUL

MD85AUL03 Aper

MD85AUL04 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL05
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL06
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR85AUL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR85PRO

 

Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso. PR85ORI - Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

Rexistro de reunións alumnos/familias Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso. PR85ORI - Rexistro Reunións

Maio.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR85AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR85AUL

MD85AUL03 Aper

MD85AUL04 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL05
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL06
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR85AUL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR85PRO

 

Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso. PR85ORI - Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

Rexistro de reunións alumnos/familias Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso. PR85ORI - Rexistro Reunións

Xuño.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR85AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR85AUL

MD85AUL03 Aper

MD85AUL04 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL05
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR85AUL MD85AUL06
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR85AUL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR85PRO

 

Avaliación. 3ª e Final: presidir as sesións de avaliación Según calendario. PR85AVA

Asinar actas do XADE

Cubrir  Acta 3ª Sesión de Avaliación

Modelo Acta Sesión Avaliación

Reclamacións. Atender as reclamacións Nos 2 días despois da entrega de notas. PR85AVA

Resolver en 5 días.

Memoria final ciclo Realizar e entregar a memoria final de ciclo ó Xefe de Departamento. Ao final de curso. PR85PRO

MD85PRO05 Memoria final Ciclo  Ordinario

MD85PRO07 Memoria final Ciclo Adultos e Dual

Seguimentos Levar seguimento de apercibimentos e comunicacións de baixa de ciclo, PD  e outros Todo o curso. PR85ORI

- Seguimento (ordinario)

- Seguimento (modular)

Rexistro de reunións alumnos/familias Deixar rexistro das reunións con alumnado/familias nos casos de temas ou se determinen acordos ou medidas a levar a cabo de relevancia Todo o curso. PR85ORI - Rexistro Reunións

 


Todos os Periodos de FCT.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Alta novas empresas Tramitar altas de novas empresas Antes da FCT PR85FCT MD85FCT02 Datos novas empresas
Exencións Tramitar e emitir informe. 20 dias antes do inicio. PR85FCT

MD85FCT07 Proposta

MD85FCT08 Resolución

Reunión Inicial Informar o alumnado e entregar cartafol. Antes do inicio da FCT PR85FCT MD85FCT03 Actas
Seguimento Reunións quincenais no centro. Durante toda a FCT PR85FCT MD85FCT03 Actas
Visitar as empresas (minimo dúas) Durante  a FCT PR85FCT MD85FCT09 Seguimento
Xustificación de gastos desplazamento Final FCT   Xustificación Desplazamentos
Enquisas

Enquisas o alumnado de FCT

Final FCT PR91SAT Aplicación de Enquisas

Enquisas as Empresas

Final FCT PR91SAT

Enquisa MD91SAT05

Informe MD91SAT07

Avaliación

Avaliar o módulo de FCT

Según calendario. PR85AVA Asinar actas do XADE
Peche

Dilixencia de peche das carpetas FCT e entrega

Logo da avaliación PR85FCT MD85FCT01 Rexistro entrega

Copia informe individualizado (para o expediente alumno)

Final FCT    
Memoria FCT Realizar a memoria de FCT Xuño PR85FCT MD85PRO09 Memoria FCT
 

Setembro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Inicio de curso

Reunion Departamento: elección horarios

Logo do Claustro Inicio de Curso

PR81PLA

MD.71.PLA.08 Elección módulos

Programación de módulos

Control entrega programación (LOXSE) ou validar en aplicación (LOE)

ata o 15 Outubro

PR85PRO

LOXSE: MD85PRO03 Seguimento Program

LOE: Aplicación

Homoxenización criterios avaliación/cualificación.

Convocar o profesorado implicado para realizar a homoxenicación e plan de calibración. (Acta departamento)

ata o 15 Outubro

 PR71CAL

 

Conv: MD74CIN01

 

Acta: MD74CIN02

Calibración, cando proceda.

Según plan calibración.

PR71CAL

MD71CAL01 Informe

Actividades Complementarias á Formación

Recoller as actividades complementarias á formación e logo aprobalas no departamento.

ata o 15 Outubro

PR85ACF

MD85ACF01

Formación

Recoller as necesidades formativas dos docentes do departamento. Enviar a Coordinadora de Formación

ata o 15 Outubro

PR71FOR

MD71FOR02

Programación do departamento

Redactar e presentar a programación do departamento.

ata o 15 Outubro

PR81PLA

MD81PLA05

Idioma da docencia dos módulos

Cubrir estadillo módulos galego/castelan

ata o 15 Outubro

   Xefatura

 

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR85PRO  

Outubro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Programación de módulos

Control entrega programación (LOXSE) ou validar en aplicación (LOE)

ata o 15 Outubro

PR85PRO

LOXSE: MD85PRO03 Seguimento Program

LOE: Aplicación

Homoxenización criterios avaliación/cualificación.

 

Convocar o profesorado implicado para realizar a homoxenicación e plan de calibración.

ata o 15 Outubro

PR71CAL

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Calibración, cando proceda.

Según plan calibración.

PR71CAL

MD71CAL01 Informe

 

mActividades Complementarias á Formación

Recoller as actividades complementarias á formación e logo aprobalas no departamento.

ata o 15 Outubro

PR85ACF

MD85ACF01

Formación

 

Recoller as necesidades formativas dos docentes do departamento. Enviar a Coordinadora de Formación

ata o 15 Outubro

PR71FOR

MD71FOR02

Elaborar o Plan de formación interna do departamento e facer o seguimento

elaborar ata o 15 Outubro / seguimento durante o curso

PR71FOR

MD71FOR01

Programación do departamento

Redactar e presentar a programación do departamento.

ata o 15 Outubro

PR81PLA

MD81PLA05

Idioma da docencia dos módulos

Cubrir estadillo módulos galego/castelan

ata o 15 Outubro

  Xefatura

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

 

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR85PRO

Recollida da Proposta de actividades de formacion para o emprego (AFD)

31 Outubro

PR81PLA MD81PLA07

Novembro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR85PRO  

Decembro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR85PRO  

Xaneiro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR85PRO  

Febreiro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR85PRO  

Marzo.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR85PRO  

Abril.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR85PRO  

Maio.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR85PRO  

Xuño.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD74CIN01

Acta: MD74CIN02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR85PRO  
Memoria do Departamento

Realizar e entregar a Memoria do Departamento ó Xefe de Formación.

Ao final de curso.PR81PLA

PR81PLA

MD81PLA06 Dep. Didáctico

MD81PLA12 Dep. Non Didáctico

Control entrega Memorias

Realizar o control de entrega de memorias de módulos do departamento. Entregalo ó Xefe de Formación para validación.

Ao final de curso

PR85PRO MD85PRO06 Folla Control
 
 

 

 
   
FSE
   
Acreditación
   
Aula 4.0
   
Rumed
   
Benestar
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo